Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın genel Başkanı olduğu milli nizam partisi'nin programında, "daha hızlı kalkınmaya mecbur olan Türkiyemizde Devlet hizmetlerinin verimli, süratli ve kudretli yürütülebilmesi ve Anayasamızın bünyemize intibakı bakımından daha mütekamil bir yapıya kavuşturulması ve tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi için Başkanlık sisteminin getirilmesini zaruri görüyoruz. İcra organının daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için reisicumhurun tek dereceli olarak halk tarafından seçilmesi ve icrai organın düzeninin Başkanlık sistemine göre tanziminin yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.